Forum Czystości | czerwiec 2020

www.buzil.pl CORRIDOR® POWER STRIPPER S 708 ROZWI¥ZANIE PROBLEMU & ODPORNOŒÆ NA ŒCIERANIE PAKIET O DU¯EJ SKUTECZNOŒCI DO TWOJEJ POD£OGI! MIT SICHERHEIT PERFEKT SAUBER Wyk³adziny pod³ogowe w budynkach stale s¹ nara¿ane na najwiêksze obci¹¿enia. Brud uliczny, wilgoæ i œlady gumy to tylko nieliczne przyk³ady. Aby jednak zachowaæ ich najlepszy wygl¹d i najwy¿sz¹ funkcjonalnoœæ na wie- le lat, trzeba poddawaæ je indywidualnej pielêgnacji i stosowaæ produkty o du¿ej skutecznoœci. BUZIL MA ROZ- WI¥ZANIE! Œrodek do mycia gruntownego CORRIDOR ® POWER STRIPPER S 708 usunie ka¿d¹ pow³okê szybko i skutecznie! (*wyj¹tek: pow³oki sta³e). W oparciu o stosowany system oferujemy idealnie dopasowany do Twoich potrzeb œrodek powlekaj¹cy CORRIDOR® JEWEL S 741 , poniewa¿ szczególnie czynnoœci, takie jak mycie gruntowne i powlekanie, w znacznym stopniu przyczy- niaj¹ siê do zachowania dobrej jakoœci pod³óg. Uniwersalny œrodek do czyszczenia gruntownego o wyj¹tkowej sile dzia³a- nia Wspania³a zdolnoœæ rozpuszczania przyschniêtych resztek i zgêstnia³ych filmów ochronnych Szybka skutecznoœæ i rozpuszczanie pow³ok bez pozostawiania œladów Bardzo ekonomiczny dziêki ma³emu dozowaniu Delikatny dla materia³ów Niskopieni¹cy CORRIDOR® JEWEL S 741 Wyj¹tkowo odporna dyspersja ochron- na Wyj¹tkowa odpornoœæ na dzia³anie czynników zewnêtrznych Doskona³a si³a kryj¹ca i maksymalny po³ysk Zmniejszona przyczepnoœæ cz¹steczek brudu dziêki efektowi “nawierzchni ³atwej do utrzymania w czystoœci” Bardzo wysoka odpornoœæ na wiêkszoœæ œrodków dezynfekuj¹cych do r¹k i powierzchni Nadaje siê do polerowania za pomoc¹ maszyny szybkoobrotowej £atwo usuwalny za pomoc¹ œrodka Corridor ® Power Stripper S 708

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=