Forum Czystości | grudzień 2019

Program „Gwarant Czystości iHigieny” realizowany jest wdwóch etapach: w pierwszym firmy, które chcą w nim uczestniczyć, przesyłają do organizatorów deklarację i wypełnioną ankietę. Kapituła, w skład której, poza przedstawicielami organizatorów, wchodzi również dwóch reprezentantów związków zawodo- wych, analizuje dokumenty przesłane przez firmę, przyznaje punkty i na tej podstawie kwalifikuje kandydata do drugiego etapu. Decydującą rolę pełnią w nim audytorzy TÜV Rheinland: to oni sprawdzają informacje podane w ankietach, wizytują sie- dzibę firmy ijej oddziały oraz lokalizacje, w których bezpośrednio świadczone są usługi. Jeżeli informacje z ankiet się potwierdzą, aorganizatorzy nie zgłoszą zastrzeżeń, firma uzyska ważny przez rok certyfikat „Gwarant Czystości i Higieny”. Ważność certyfika- tu może być oczywiście przedłużana na kolejne okresy pod wa- runkiem przeprowadzenia kolejnych audytów. Ocena audytorów Audyt opiera się na systemie precyzyjnej punktacji, wktórym klu- czowe obszary działalności firmy – od struktury organizacyjnej po jakość używanych maszyn i stosowanych środków czystości – są szczegółowo prześwietlane. Za jakie obszary – kluczowe z punktu widzenia jakości usług – można otrzymać największą liczbę punktów? Wysoko ocenia- na jest wiarygodność przedsiębiorstwa – firma nie może np. za- legać z realizacją zobowiązań wobec ZUS i US, nie powinna mieć na koncie rozwiązanej umowy zpowodu nienależytego wykona- nia usług, powinna należeć do organizacji biznesowej i posiadać wykupioną polisę OC. Wocenie audytorów bardzo wysoko wy- ceniane są tzw. zasoby materialne, rozumiane dość szeroko – od nadzorowania dostawców materiałów, sprzętu i usług, pilno- wania terminów ważności stosowanych środków chemicznych po prowadzenie regularnych przeglądów sprzętu i stosowanie ekologicznych systemów mycia i konserwacji posadzek, a także stosowanie nowoczesnych technologii czyszczenia. Podczas audytu zwraca się również uwagę na zagadnienia związane z za- pewnieniem pracownikom właściwych warunków zatrudnienia. Weryfikacji podlega m.in . to, czy przedsiębiorstwo ewidencjonu- je czas pracy swoich pracowników, wypłaca co najmniej płacę minimalną, systematycznie szkoli personel, czy zapewnia środki ochrony indywidualnej. Do tych wymagań dochodzą kolejne. Wprzypadku firm ubiega- jących się ocertyfikat dla usług pralniczych (pralnia np. powinna stosować system uzdatniania i oszczędzania wody, automatycz- nie sterować procesem prania, oszczędzać ciepło), wykonywa- nych dla branży spożywczej isektora medycznego. Wśród najlepszych W rezultacie firma, która przejdzie z powodzeniem przez oba etapy programu „Gwarant Czystości i Higieny”, może uzyskać certyfikat branżowy ogólny, certyfikat pralniczy lub branżowy ogólny plus certyfikat dla branży medycznej, spożywczej czy pralniczej. Firma zostanie wpisana do międzynarodowej bazy certyfikatów www.certipedia.com (jest to platforma interne- towa, zawierająca certyfikaty wystawione przez TÜV Rheinland Group) i uzyska indywidualny numer ID, dzięki któremu partne- rzy biznesowi będą mogli łatwo uzyskać wiarygodne informacje na temat certyfikowanej firmy. Korzyści jest więcej… Dla przedsiębiorstwa z certyfikatem „Gwarant Czystości i Hi- gieny” korzyści jest jeszcze więcej. Firma może wyróżnić się spośród licznego grona podmiotów o podobnym profilu działalności, ma szanse uzyskać korzystniejsze kontrakty, zy- skać w oczach klientów, kontrahentów, a także pracowników, znaleźć się na stronie Polskiej Izby Gospodarczej Czystości (www.pigc.org.pl) , na łamach czasopisma „Forum Czystości”. Warto pamiętać również o tym, że certyfikat poprawia wize- runek całej branży, a także zachęca wszystkie firmy działające w tym sektorze do podnoszenia jakości świadczonych usług. – Certyfikat „Gwarant Czystości iHigieny” na pewno wyróżnił nas narynku,atakżezwiększyłzainteresowanieprofesjonalizacjąusług wbranży. Klienci, widząc nasz profesjonalizm, poświadczony opi- nią niezależnego audytora, oczekują podobnego poziomu świad- czeń także od innych firm działających wtym segmencie – mówi Eugeniusz Łapawa, prezes zarządu spółki HTS MEDIJ, działającej na rynku usług pralniczych. Dobra praktyka Organizatorzy i twórcy programu, do którego co roku przystę- puje około 20 przedsiębiorstw, zwracają uwagę na jeszcze jedną, niezwykle istotną zaletę certyfikatu „Gwarant Czystości iHigieny”. Jest to jedyny program branży czystości rekomendowany jako dobra praktyka przez Urząd Zamówień Publicznych. Certyfikat należy do tzw. pozacenowych kryteriów wyboru oferty. Według Prawa zamówień publicznych, tego typu kryteria mogą stano- wić 40% oceny w przetargach publicznych. Dla zamawiającego stanowią one pewien kłopot, ponieważ często nie wie on, jak skonstruować jasne wytyczne dla potencjalnych wykonawców. Kryteria muszą nie tylko zabezpieczać właściwe wydatkowanie środków publicznych, ale także respektować klauzule społeczne, związane m.in . zprzestrzeganiem praw pracowniczych. – Certyfikat „Gwarant Czystości i Higieny” spełnia te kryteria, co radykalnie ułatwia proces podejmowania decyzji zgodnie z Prawem zamówień publicznych – mówi Marek Krzemieniewski, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Czystości. Według niego dzię- ki certyfikatowi zamawiający może mieć pewność, że jego pie- niądze nie zostaną wyrzucone w błoto. A z drugiej strony – uła- twi on zadanie wykonawcom, którzy będą doskonale wiedzieli, co muszą zrobić, by zrealizować umowę tak jak trzeba. Certyfikat „Gwarant Czystości i Higieny” pozwala zweryfikować jakość usług firm działających na tym rynku, a co za tym idzie, poprawia wizerunek całej branży 9

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=