Forum Czystości | grudzień 2020

Z B R ANŻ Y 5 marca minął termin na złożenie wniosku o dostosowanie ze- zwoleń odpadowych uzyskanych przed dniem 5 września 2018 r. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018, poz. 1592), a brak jego realizacji wiąże się z wygaśnięciem obec- nie posiadanego zezwolenia. Wniosek o zmianę posiadanych zezwoleń powinny złożyć pod- mioty, które uzyskały: • zezwolenie na zbieranie odpadów, • zezwolenie na przetwarzanie odpadów, • zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów, • pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów, • pozwolenie zintegrowane uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Do wniosku wymagane było dołączenie: • zaświadczeń oraz oświadczeń o niekaralności za prze- stępstwa przeciwko środowisku, • operatu przeciwpożarowego wraz z postanowieniem uzgadniającym, • decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, gdy dla terenu, którego wniosek dotyczył, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, • ustalonej wysokości stawki zabezpieczenia roszczeń wraz z proponowaną formą jej ustanowienia. pełnienia w bazie BDO wszystkich dokumentów ewidencji od- padów sporządzonych w formie papierowej do 31 lipca 2020 r. Wzory kart przekazania odpadów oraz kart ewidencji odpadów stanowią załącznik do ww. ustawy. Z uwagi na obecną trudną sytuację w kraju, tj. stan epidemii, termin ten został wydłużony do 31 grudnia 2020 r., przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że najpóźniej do 31 stycznia 2021 r. będą mieli czas, aby dokumenty wystawione w formie papierowej wpisać do systemu BDO. Zgodnie ze zmianami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2019 poz. 701 z późn. zm.) termin sporządzenia spra- wozdań tzw. odpadowych za rok 2019 został przesunięty do dnia 30 czerwca 2020 r. Wynika to z konieczności dostosowania systemu BDO do nowej funkcjonalności – sprawozdawczej. Obecnie moduł ten funkcjonuje jedynie w zakresie sporządzania i przekazywania sprawozdań komunalnych. Zamysł twórców sys- temu przewiduje, iż począwszy od roku 2020, dane do sprawoz- dań „odpadowych” będą zaczytywały się automatycznie. Zmiany, o których mowa, dotyczą następujących sprawozdań: • Art. 73. 1. Roczne sprawozdania o produktach, opako- waniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi, • Art. 74a. Organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, • Art. 75. 1. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpa- dach i o gospodarowaniu odpadami.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=