Forum Czystości | luty 2022

Presti˝owy miesi´cznik adresowany do zamawiajàcych i wykonawców. Na rynku wydawniczym nieprzerwanie od 1997 roku. kolejne numery DORADCY tworzà poradnik, który: u∏atwia uporanie si´ z procedurami, umo˝liwia Êledzenie zmian w przepisach, informuje o bie˝àcych wydarzeniach w systemie zamówieƒ publicznych, pozwala zag∏´biç rynek zamówieƒ publicznych. www.zamowieniapublicznedoradca.pl prenumerata@publicus.pl Wydawnictwo Publicus Sp. z o.o., wydawnictwo@publicus.pl ul. Jedwabnicka 1, 04-260 Warszawa, tel. 22 610 10 99

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=